Karttula

Vapaaehtoistoimijoiden koulutuspäivä Karttulassa

Ikäihmisten parissa toimivien vapaaehtoisten tarve on maaseutualueilla suuri. Karttulan ikäihmisten hyvinvoinnin ja palveluiden kumppanuuspöydän toimijat ovat viime keväästä saakka pohtineet, miten tähän haasteeseen pystytään vastaamaan. Niinpä päätettiin järjestetää koulutusta vapaaehtoisille ja  innostaa asiasta kiinnostuneita mukaan. Koulutus järjestettiin lauantaina 19.10. Osallistujia oli parisenkymmentä Karttulasta ja Tervosta.

Koulutuspäivän aikana perehdyttiin vapaaseurakunnan pastorin Kaarina Hoffrenin ja kumppanuuskehittäjä Seija Korhosen johdolla vapaaehtoistoiminnan merkitykseen, periaatteisiin ja erilaisiin tehtäviin, joita vapaaehtoiset voivat tehdä. Kotihoidon näkökulmaa avasi Tervon kotihoidon esimies ja Pitäjäraadin jäsen Kati Vehniäinen. Arjen ja kodin turvallisuuteen liittyvistä asioista kertoi toiminnanjohtaja Heli Koponen Pohjois-Karjalan Pelastusalan liitosta.

Koulutuksen tavoitteena oli lisätä tietoa sekä rohkaista ja aktivoida vapaaehtoisia toimimaan ikäihmisten ystävinä, tukijoina ja auttajina. Koulutukseen osallistujilla oli vaihtelevasti kokemusta vapaaehtoistyöstä. Esimerkiksi juttukaverina oleminen tai kyydin tarjoaminen ovat tärkeää vapaaehtoistyötä.

Karttulan kumppanuuspöytä on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa ja siinä on ollut mukana Kuopion kaupungin viranhaltijoita eri toimialoilta, Asukastuvan työntekijöitä, EVL seurakunnan ja vapaaseurakunnan työntekijät, Eläkeliiton Karttulan yhdistyksen, Karttulan Kylätoiminta ry:n ja yritysten sekä hankkeiden ja Pitäjäraadin edustajia. Puheenjohtajana on toiminut Kuopion kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja, kansanedustaja Tuula Väätäinen. Kumppanuuspöytätyöskentely on ollut osa Kirkonkylät palvelukeskuksina -hankkeen toimintaa Karttulassa.

Huhtikuu 2019 -

13.5.2019 Kumppanuuspöytä  kokoontui Karttulassa nyt neljännen kerran. Toiminta alatyöryhmissä on vilkasta ja konkreettisiin toimiin on päästy. Tästä esimerkkinä viime viikolla pidetty ikäihmisten virkistyspäivä, jota kehitetään jatkossa edelleen. Kumppanuuspöytätoimintaa kaavaillaan levitettäväksi myös muille Kuopion pitäjäraatialueille.

15.5.2019 juttu uutiskirjeessä Karttulan kumppanuuspöytätoiminnasta

7.8.2019 Vapaaehtoisten koulutusta suunnittelevan työryhmän kokous. 19.10. järjestetään Karttulassa ikäihmisten parissa vapaaehtoistyötä tekeville ja toimintaan mukaan haluaville koulutus. Tarkempi ohjelma julkaistaan elokuun loppupuolella.

30.8.2019 Vapaaehtoistoimijoiden koulutuspäivän ohjelma Karttulassa 19.10.2019 on julkaistu. 

8.45  Aamukahvi 
9.00 – 9.10  Tervetuloa! 
9.10 – 10.15  Mitä vapaaehtoistyö on?  
Vapaaehtoistoiminnan periaatteet 
  - oikeudet ja velvollisuudet, vapaaehtoisen rooli 
  - säännöt 
  - koordinointi 
10.15 – 11.00  Haastavat tilanteet  
  - mistä apua ja mihin yhteyttä? 
11.00 – 11.45  Ikäihmisen kohtaaminen  
11.45 – 12.30  Lounastauko, omakustanteinen 
12.30 – 13.00  Kotihoidon näkökulma 
13.00 – 13.30  Seurakuntien kokemuksia  
13.30 – 13.50  Yhteistyö järjestöjen kanssa 
 Kahvitauko 
14.00 – 16.00  Arjen turvallisuus: koti ja liikkuminen, Pohjois-Karjalan Pelastusalan liitto, Heli Koponen

23.9.2019 Karttulan kumppanuuspöydässä suunniteltiin ikäihmisten virkistyspäivää sekä sovittiin syksyn muista toimenpiteistä.

 


Aikaisemmat:

Tammi - heinäkuu 2018:

Karttulassa hanketta esiteltiin Pitäjäraadin kokouksessa tammikuussa 2018. Samassa yhteydessä sovittiin kehittämisillan ajankohta. Pitäjäraati valitsi kokouksessaan ydinryhmän jäseniksi Karttulan eri kylien edustajat. Ydinryhmän puheenjohtajana toimii Pitäjäraadin puheenjohtaja ja kaikki jäsenet ovat asukas- ja/tai järjestöedustajia. 

Maaliskuussa järjestettiin Karttulan kehittämisilta, koolle kutsujana Pitäjäraati. Tilaisuus kiinnosti asukkaita ja toimijoita, paikalla oli noin 40 henkilöä ja kehittämisideoita saatiin yhteensä 50. Mukana tilaisuudessa oli myös kaupungin luottamushenkilöitä. Kehittämisillan palvelupajan tulosten perusteella ydinryhmä nosti kehittämiskohteiksi Karttulassa nuorten ja ikäihmisten harrastustoiminnan ja hyvinvoinnin kehittämisen. Samat teemat olivat nousseet esiin jo Kirkonkylät palvelukeskuksina pilotiksi hakuvaiheessa.

Kevään aikana on aluksi keskitytty nuorten toiminnan kehittämiseen. Ydinryhmässä toimenpiteiksi sovittiin järjestöjen ja sidosryhmien koolle kutsuminen sekä nuorten oman työpajan toteuttaminen koulussa, tavoitteena vapaaehtoistoimijoiden ja aktiivisten järjestöjen kartoittaminen sekä nuorten omien ajatusten huomioiminen. 

Huhtikuun loppupuolella saatiin yhteys Kuopion kaupungin nuorisotoimeen ja ensimmäinen tapaaminen heidän kanssaan oli toukokuun alussa ennen yhdistys- ja sidosryhmätilaisuutta. Tapaamisessa sovittiin yhteistyöstä, suunnitellut tavoitteet ja toimenpiteet olivat yhteneväisiä. Nuorisotoimen työntekijät olivat jo järjestäneet kouluissa ideointityöpajoja nuorten toimintaan suunnattuun testamenttilahjoitukseen liittyen. Nyt sovittiin yhteisestä nuorten ideointipajasta Kissakuusen kouluun toukokuun lopussa.

Yhdistys- ja sidosryhmäillassa mukana oli 16 osallistujaa, joista kaksi oli kaupungin työntekijöitä ja kaksi henkilöä kaupunginvaltuutettuja. Illan aikana listattiin tahoja, jotka voisivat olla kumppaneina nuorten toiminnan toteuttamisessa; kartoitettiin resursseja, pohdittiin tarvittavaa osaamista ja mietittiin mahdollisia toteuttamispaikkoja. Mukana tilaisuudessa ei ollut seurakuntien edustajia tai sellaisia yhdistyksiä, joilla on olemassa olevaa nuorten toimintaa. Vähäiseen osanottajamäärään lienee vaikuttanut se, että tilaisuuden koolle kutsuminen jäi resurssien puuttumisen vuoksi Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeelle, jolla ei ollut käytettävissä kattavasti alueen yhdistysten yhteystietoja. Niinpä päätettiin järjestää vielä kesäkuussa uusi ideointitilaisuus, kun nuorten omat toiveet on kuultu. Tilaisuuden koolle kutsumisesta vastuun lupasi ottaa kaupungin nuorisotoimi. Nuorisotoimi on myös päivittänyt yhteystietoja.

Kissakuusen koulussa yhden päivän aikana järjestettiin yhteensä kuusi työpajaa yhteistyössä nuorisotoimen kanssa. Pajoihin osallistuivat 7 – 9 luokkalaiset. Osallistujia oli noin 120 ja kaikilta luokilta saatiin samankaltaisia ideoita ja toiveita: mopomiittejä, asfalttikenttä, uimarantojen kunnostus, ulkoalueita ja sisätiloja harrastuksiin ja oleiluun, liikuntaharrastuksia ja niihin välineitä, erilaisia aktiviteetteja (bänditoimintaa, tanssia jne.) ja tapahtumia, nuorten iltoja ja niihin kuljetuksia yms. Kuusi innokasta nuorta harrastustoiminnan vetäjääkin ilmoittautui vapaaehtoistoimijoiksi.

Karttulassa haasteena on ollut, että ydinryhmän jäsenet ovat pääosin työssä käyviä, toimivat vapaaehtoispohjalta ja edustavat ainoastaan asukkaita – yhteys yrityksiin ja julkiseen sektoriin on puuttunut, samoin kuin toiminnan koordinointi kaupungin osalta.

Kuopion kaupungin aluekoordinaattorin ja yhteistyökoordinaattorin kanssa pohdittiin ratkaisuja kesäkuussa siihen, miten hankesuunnitelman mukaista eri sektoreiden välistä kumppanuutta voitaisiin kehittää Kuopion pilottialueilla. Kansalaistoiminnan yksikkö/koordinaattorit miettivät vaihtoehtoja ja tekivät niistä esityksen hankkeelle elokuussa.

15.1.2018 Pitäjäraadin kokous, hanke-esittely

12.3.2018 Karttulan kehittämisilta, jossa Palvelupaja

15.3.2018 Sisä-Savo paikallislehti: Kehittämisideoita kertyi iso pussillinen

5.4.2018 Ydinryhmän kokous

3.5.2018 Palaveri kaupungin nuorisotoimi sekä nuorten toiminnan kehittäminen yhdistysten ja sidosryhmien kanssa

15.5.2018 Paikallislehti Sisä-Savo: Nuorisotoiminnalle sata tuhatta euroa

16.5.2018 Hankesuunnittelupalaveri/Pitäjäraadin ja Karttulan kylätoiminta ry:n kanssa

21.5.2018 Palaveri nuorisotoimi/Pitäjäraadin pj – koulun työpajan toteutus

25.5.2018 Yläasteella nuorten työpajat

28.5.2018 Ydinryhmän kokous

12.6.2018 Yhdistykset ja sidosryhmät – nuorten toiminnan kehittämisen jatkot

Elo - marraskuu 2018:

Kuopion kaupungin aluekoordinaattori ja yhteistyökoordinaattori esittivät elokuussa, että Kuopion pilottien tueksi muodostetaan yksi yhteinen ydinryhmä. Ydinryhmään kaupunki nimesi edustajat kansalaistoiminnan yksiköstä, tilakeskuksesta, nuoriso-, kotihoito- ja elinkeinopalveluista. Lisäksi ydinryhmään kutsuttiin edustaja Savon koulutuskuntayhtymästä ja jokaiselta Kuopion pilottialueelta.

Karttulassa kevät 2018 keskityttiin nuorten toiminnan kehittämiseen. Pitäjäraati haki rahoitusta nuorten toimintaan lähidemokratiajaokselta. Hakemus hyväksyttiin ja Karttulassa aloitti syksyllä kaksi osa-aikaista nuorisotyöntekijää, jotka toimivat työparina.

Ydinryhmä kokoontui elokuussa ja päätti, että syksyn aikana keskitytään ikäihmisten hyvinvoinnin ja toiminnan kehittämiseen. Syyskuussa järjestettiin ikäihmisten hyvinvoinnin kehittämisilta, johon osallistui reilut 20 henkilöä yhdistyksistä ja seurakunnista. Illan työpajoissa kartoitettiin olemassa olevia ikäihmisille suunnattuja aktiviteetteja ja palveluja. Yhdistysten ja seurakuntien toiminnasta saatiin tietoa koottua hyvin. Julkisista ja yritysten palveluista osallistujat kaipasivat enemmän tietoa. Sovittiin, että kumppanuuspöytään kutsutaan kaikki eri osapuolet ja siinä kerätään eri sektoreiden tuottamat palvelut ”yksiin kansiin” ja pohditaan, miten palveluista viestitään. Kumppanuuspöytään kokoonnuttiin marraskuussa. 

27.8.2018 Ydinryhmän kokous

18.9.2018 Karttulan ikäihmisten hyvinvoinnin kehittämisilta

27.9.2018 juttu Paikallislehti Sisä-Savossa: Palveluita on ja lisää tarvitaan

19.11.2018 Kumppanuuspöytä


Joulukuu 2018 - maaliskuu 2019

Kumppanuuspöytä Karttulassa on kokoontunut kolme kertaa. Pöydän teemana on ikäihmisten hyvinvoinnin ja toiminnan sekä palvelujen kehittäminen. Työskentely on ollut tuloksellista. Se on keskittynyt kuljetus- ja monipalvelujen kehittämiseen, yksinäisiin, syrjässä asuviin ikäihmisiin, virikkeellisen päivätoiminnan ja vapaaehtoistyön kehittämiseen sekä toiminta- ja palvelukalenterin kokoamiseen. Kumppanuuspöydän tukena on kokoontumisten välissä tehty töitä useissa työryhmissä, joissa on ollut mukana myös muita toimijoita (esim. Sopien -hanke, ViaDia ry).
 
Kevään aikana järjestetään vapaaehtoistyön koulutus, johon sisällytetään turvalliseen asumiseen liittyvä asiakokonaisuus. Toiminta- ja palvelukalenterin kokoamiseen ja sen viestintään ViaDia ry työstää hankesuunnitelmaa, johon rahoitusta haetaan Pitäjäraadilta ja Kalakukko ry:ltä. Työ on sen verran iso kokonaisuus, että sitä ei pystytä toteuttamaan pelkästään kumppanuuspöytä työskentelyn ohessa.
 
Kumppanuuspöydässä mukana on kaupungin viranhaltijoita usealta eri toimialalta, Tarjoomo -hanke, Pitäjäraadin/ydinryhmän jäsen, yritysten ja Yrittäjäkerhon edustajia, seurakuntien sekä yhdistysten edustajia. Työskentely pöydässä jatkuu ja tavoitteena on, että toiminnasta saadaan pysyvää. Jatkossa kokoontumisia 2 – 3 kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.
 
Ydinryhmän asettamat tavoitteet hankkeelle on saavutettu. Nykyisen Pitäjäraadin toimintakausi päättyy toukokuussa. Tämän vuoksi ydinryhmä kokoontui viimeisen kerran helmikuussa. Pilottityön tavoitteiksi Pitäjäraati ja ydinryhmä asettivat hankkeen alussa nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja toiminnan kehittämisen. Nuorten toimintaan on saatu kaksi kaupungin palkkaamaa (Pitäjäraadin rahoitus) nuoriso-ohjaajaa ja toiminta on aktivoitunut merkittävästi. Ydinryhmä arvioi tavoitteiden toteutumista asteikolla 
1 – 5; molempien tavoitteiden osalta jäsenet yksimielisesti antoivat arvosanan 4.
 
Joulukuu: Juttu Karttulan Pitäjäraadin lehdessä: Nuorten ja ikäihmisten toiminnan kehittämistä Karttulassa
 
16.1. Kumppanuuspöytä: ikäihmisten toiminta ja hyvinvointi
 
25.2. Ydinryhmän kokous (viimeinen)
 
26.2. Kumppanuuspöydän työryhmä: yksinäiset, syrjässä asuvat ikäihmiset
 
12.3. Hankesuunnittelu ViaDia ry: ikäihmisten toiminta ja viestintä
 
25.3. Kumppanuuspöytä: ikäihmiset

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile