Vesanto

Joulukuu 2018 - kevätkausi 2019:

10.12.2018 Tilatyöryhmän kokous, tilakierros

13.12.2018 Ydinryhmän kokouksessa tehtiin tilannepäivitystä sovittujen toimenpiteiden osalta. Tilaohjelmassa on edetty vaiheeseen, jossa kaivataan ”lihaa luitten päälle”. Nyt tarvitaan tuotteistamista ja sen tueksi kuvamateriaalia. Kuvapankin kokoamiseksi ideoitiin kuvakilpailua. Tammikuussa kierretään vapaana oleva tilat ja kuvataan myös niitä. Tilojen markkinointiin suunniteltiin viestinnän toimenpiteitä ja toteutusta. Keväällä tehdään palvelutarvekartoitus ja suunnitellaan yhteisiä toimia yhdistysten kanssa.

23.1.2019 Tilatyöryhmän kokous

12.2.2019 Ydinryhmässä päivitettiin tilanne sovittujen tavoitteiden osalta sekä aikataulutettiin kevään toimenpiteitä. Tilaohjelman luonnos valmistellaan maaliskuun loppuun mennessä ja palvelutarvekartoitus toteutetaan kesällä, jotta saadaan mukaan vapaa-ajan asukkaidenkin mielipiteitä. Keskusteltiin myös uuden, tulevan koulun merkityksestä kunnan elinvoiman näkökulmasta. Valokuvauskilpailu käynnistetään kevään aikana, teemana Elävä Vesanto Yhteisönä. Parhaat kuvat palkitaan kesäkuun lopussa.

12.2.2019 Vesannon yhdistysilta kokosi yhteen yli 20 henkilöä. Uusi kunnanjohtaja Sanna Kauvosaari painotti puheenvuorossaan kunnan roolia ihmisten yhteisönä ja yhdistysten merkitystä hyvinvoinnin edistäjinä. Mukana illassa olivat myös hyte-yhteyshenkilö Mikko Latvala, SavoGrow:n uusi kuntakehittäjä Saara Hanhela ja järjestelyistä vastasi kirjasto- ja kulttuurisihteeri Sirpa Jäntti. Tapaamisen teemana oli hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä yhdistysten merkitys kunnan elinvoiman näkökulmasta. Yhdistysten edustajat kertoivat toiminnastaan sekä tulevista tapahtumista.


Aikaisemmat:

Tammi - heinäkuu 2018:

Vesannolla Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanketta esiteltiin tammikuun 2018 lopussa elinvoimaryhmälle sekä johtaville luottamushenkilöille. Helmikuussa elinvoimaryhmä teki esityksen kunnanhallitukselle hankkeen ydinryhmäksi ja hankkeessa kehitettäviksi teemoiksi. Ydinryhmän kokoonpanoksi elinvoimaryhmä esitti: kunnan johtoryhmä, kunnanvaltuuston puheenjohtaja, elinvoimaryhmän puheenjohtaja, rakennustarkastaja, liikuntasihteeri, kirjasto—ja kulttuurisihteeri, palveluneuvoja, koulun edustaja sekä 
1 - 2 teemakohtaisesti vaihtuvaa jäsentä. Kehittämisteemoiksi elinvoimaryhmä esitti kolmea asiakokonaisuutta: 1) Tilaohjelma ja ympäristönhoito 2) Palvelutarvekartoitus 3) Koulu toimintakeskuksena. Kunnanhallitus hyväksyi esitykset kokouksessaan 19.3. Ydinryhmän koollekutsujaksi nimettiin kunnanjohtaja. Kunnanjohtaja on myös ydinryhmän puheenjohtaja. Tiedottajana toimii kunnan palveluohjaaja.

Ensimmäisessä ydinryhmän kokouksessa syvennettiin elinvoimaryhmän valitsemia kehittämiskokonaisuuksia. Tilaohjelma ja ympäristönhoito -teemaan asetettiin tavoitteet. Asukkaiden, yritysten ja sidosryhmien ajatusten ja ideoiden kokoamiseksi päätettiin alkuun järjestää kehittämisilta toukokuussa ja sen jälkeen suunnitella toimenpiteitä tarkemmin.

Kehittämisillan koolle kutsujana oli Vesannon kunta ja osallistujia oli noin 20. Työpajan jälkeen vesantolaisilla oli mahdollisuus vastata kysymyksiin sähköisesti noin viikon ajan. Yhteensä saatiin 105 ideaa ja ajatusta yhdeksään teemaan. Teemasta riippumatta, eniten kehittämistarpeita nousi järjestötoiminnan ja niiden tuottamien palvelujen kehittämiseen. Erityisesti korostui toiminnan ohjaustarve. Kehittämisillan perusteella ydinryhmässä todettiin, että syksyllä on tarpeen kutsua koolle järjestöt. Siinä täsmennetään kunnan ja järjestöjen yhteistyön kehittämistä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja kehittämisillassa esiin nousseisiin tarpeisiin.

31.1.2018 Aloituspalaveri

12.4.2018 Ydinryhmän kokous

16.5.2018 Vesannon kehittämisilta, jossa Palvelupaja

22.5.2018 Paikallislehti Sisä-Savo: Kehittämisillasta runsaasti ehdotuksia.

30.5.2018 Ydinryhmän kokous

Elo - marraskuu 2018:

Elokuun alussa pidettiin ensimmäinen tilatyöryhmän kokous, jossa mietittiin tilaohjelman sisältöön kehittämisideoita. Kunnanjohtaja kutsui tilatyöryhmään osan ydinryhmäläisiä sekä lisäksi kunnanhallituksen puheenjohtajan ja teknisen johtajan. Syyskuussa tilatyöryhmä kokoontui toisen kerran. Kokouksessa käytiin läpi Vesannon kunnan kiinteistöt ja sovittiin jatkokehittämisen linjaukset, painopisteenä kehittämiskohteet mm. yritystilat, myytävät kiinteistöt, tyhjien tilojen hyödyntäminen tulevaisuudessa, tiloissa tapahtuvien toimintojen kehittäminen/toiminnan muodon muutokset.

Vesannon yhteisöilta kutsuttiin koolle syyskuun lopussa. Illan aikana keskusteltiin toukokuun palvelupajassa esiin nousseista kehittämisideoista sekä pohdittiin yhdistysten toiminnan kehittämistä, niiden tilojen tarvetta ja toimintaan liittyvää viestintää. Osallistujia oli 15, joista nuorin 7 kuukauden ikäinen. Mukana yhdistystoimijoita, kunnan luottamushenkilöitä sekä viranhaltijoita.Yhteistyökumppanina tilaisuudessa oli Sakke-hanke, joka kokosi osallistujilta ajatuksia maakunnalliseen järjestöstrategiaan.

Ydinryhmä kokoontui lokakuun lopussa keskustelemaan tilaohjelman etenemisestä. Iso keskusteluteema oli myös viestintä ja sen kehittäminen.

Marraskuussa pidetyssä yrittäjäillassa yrittäjien, päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa ideoitiin kunnan omistamien kiinteistöjen ja tilojen uudenlaisia käyttömahdollisuuksia. Ideointi tuotti paljon jatkoon jalostettavaa, jopa uusia yritysideoita ja Vesannon brändäykseen liittyviä aivan uudenlaisia avauksia! Tilaohjelmaan saatiin "lihaa luitten päälle". Vahvistuksena tilaisuudessa oli SavoGrown Matti Ylönen kertomassa Sopien -hankkeesta.

6.8.2018 Tilaohjelman käynnistyspalaveri

5.9.2018 Tilatyöryhmän kokous

27.9.2018 Yhteisöilta

29.10.2018 Ydinryhmän kokous

14.11.2018 Yrittäjäilta

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile