Mihin hankerahoitusta voi saada?

Julkis- tai yksityisoikeudelliset yhteisöt voivat hakea hanketukea kehittämishankkeisiin ja investointeihin. Kaikkien rahoitettavien toimenpiteiden on toteutettava Mannaa mansikasta- strategiaa, täytettävä pakolliset valintakriteerit sekä saatava pisteytyksessä vähintään 3p. Ks. Valintakriteerit -sivu.

Julkisen tuen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista tulee olla vähintään 5000€ ja enintään 180 000€. Tukihakemuksen on tultava vireille ennen toimenpiteiden aloittamista.

Yleishyödyllinen kehittämishanke

Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa voidaan mm. edistää alueen asukkaiden palveluita, paikallista kulttuuria tai parantaa alueen viihtyisyyttä esimerkiksi järjestämällä kulttuuri- tai liikuntatapahtumia. Kehittämishankkeessa voidaan myös kehittää toimintaa paikalliselle nuorisolle, edistää ympäristöasioita tai vaikkapa kansainvälistä yhteistyötä.

Kehittämishankkeen hyväksyttäviä kustannuksia ovat mm.

  • Palkkaus- ja palkkiokustannukset sivukuluineen
  • Matkakustannukset
  • Ostopalvelut
  • Vuokrakustannukset
  • Muut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut, esim. pienhankinnat, tarjoilukustannukset

Hankkeen tuki max 90% hyväksyttävistä kustannuksista, kun hakijana on kunta, kuntayhtymä tai seurakunta, ja 100%, kun hakijana on yleishyödyllinen toimija.

Hankkeen omarahoitus voi koostua yksityisestä rahasta ja/tai vastikkeettomasta työstä eli talkoista. Talkootyön arvo on 15€/henkilötyötunti ja 30€/konetyötunti (traktori, kaivinkone tms.).

Yleishyödyllinen investointi

Yleishyödyllisellä investointihankkeella pyritään lisäämään paikallisten asukkaiden hyvinvointia, viihtyisyyttä tai palveluita. Investoinnista saatavan hyödyn tulee ohjautua alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Tuella voidaan rakentaa, kunnostaa tai laajentaa kyläyhteisön yhteistä rakennusta tai hankkia yhteisiä koneita, laitteita, käyttöoikeuksia yhteisiä tiloja tai alueita varten.

Rakentamisinvestointihakemukseen tulee liittää pääpiirustukset, rakennusselostus, erikoissuunnitelmat (esim. LVI -suunnitelmat) sekä rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio- tai laskelma. Vaikka rakentaminen ei edellyttäisi lupamenettelyä edellä mainitut asiakirjat tarvitaan aina hanketukihakemukseen. Suunnittelukustannukset ovat tukikelpoisia kustannuksia myös ennen hankkeen vireilletuloa.

Hankkeen tuki max 50% hyväksyttävistä kustannuksista, kun hakijana on kunta, kuntayhtymä tai seurakunta, ja 60%, kun hakijana on yleishyödyllinen toimija.

Hankkeen omarahoitus voi koostua yksityisestä rahasta ja/tai vastikkeettomasta työstä eli talkoista. Talkootyön arvo on 15€/henkilötyötunti ja 30€/konetyötunti (traktori, kaivinkone tms.).

Koulutus- ja tiedonvälityshanke

Tukea voidaan myöntää koulutukseen, joka koskee maaseudun asukkaiden osaamisen ja toimintavalmiuksien kehittämistä ja yhteistyövalmiuksien lisäämistä.

Tiedonvälityshankkeella voidaan tukea esittelytointa ja muuta sellaista toimintaa, jossa välitetään tietoa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä tai muista liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista menetelmistä taikka jossa välitetään energia-, ympäristö- ja maaseututietoutta yrityksille tai alueen asukkaille, yhteisöille ja muille toimijoille.

Koulutushankkeen tuki max 75%, kun kohderyhmänä ovat pk-yrittäjät, ja max 90%, kun kohderyhmän ovat maa- ja metsätalousyrittäjät tai elintarvikeala.

Tiedonvälityshankkeen tuki max 100%.

Yhteistyöhanke

Yhteistyöhanke on vähintään kahden yhteisön aitoa yhteistyötä. Hankkeessa voi olla mukana yrityksiä, oppilaitoksia. Hankkeessa voidaan luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja tai kehittää innovaatioita maaseutuelinkeinojen edistämiseksi. Tuki myönnetään vastuulliselle toimijalle. Alihankintaa ei katsota yhteistyöksi.

Hankkeen tuki max 100%.

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile