Valintakriteerit

 

7. Hankevalintakriteerit ja valintamenettely

Leader-rahoituksella rahoitettavien hankkeiden ja yritystukitoimenpiteiden on täytettävä Manner-Suomen Maaseutuohjelman yleiset tukikelpoisuusehdot (tuen saaja, tuettava toiminta, tuen tarpeellisuus, tuen kohdentuminen) ja niiden on täytettävä voimassaolevan lainsäädännön vaatimukset. Edellä mainittujen lisäksi rahoituskelpoisuutta arvioitaessa Mansikka ottaa huomioon Pohjois-Savon Leader-ryhmien yhteiset linjaukset koskien hankkeiden valintaa ja tukitasoja ohjelmakaudella 2014–2020.

Jokainen Leader-ryhmässä vireille tullut hankehakemus käydään huolellisesti lävitse ja yhdistyksen hallitus määrittelee kirjallisesti, kuinka hyvin hanke edistää yhdistyksen strategian tavoitteiden saavuttamista. Hankehakemukset pisteytetään alla olevien valintakriteereiden täyttymisen perusteella niin, että ns. vähimmäispistemäärä myönteisen rahoituspäätöksen saamiseksi (peruskriteereiden täyttymisen lisäksi) on 3 pistettä ja enimmäismäärä voi olla 14 pistettä.  Hankehakemuksen saama pistemäärä ilmaisee päätöksentekohetkellä hankkeiden ns. tärkeysjärjestyksen, jonka mukaisesti hankkeita rahoitetaan.

Jokaisen Mansikka ry:n kehittämisohjelman kautta rahoitettavan hankkeen tulee täyttää seuraavat ns. peruskriteerit eli hankkeen/hankkeen hallinnoijalla tulee:

 • olla Mansikan kehittämisstrategian mukainen
 • edistää kehittämisstrategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamista
 • sisältää tarve ja idea, joka on lähtöisin paikallisilta asukkailta tai toimijoilta
 • olla suunnitelmiltaan realistinen (toteutettavissa mm. aikataulullisesti ja kustannusten suhteen)
 • olla riittävästi hallinnollista osaamista ja resursseja hankkeen toteuttamiseksi
 • olla riittävä vieraan kielen kommunikointivalmius, jos hanke on kansainvälinen

Lisäksi hanke saa pisteen jokaisesta täyttämästään alla luetellusta kriteeristä. Saadakseen rahoituksen, tulee hankkeen saada tästä osiosta vähintään kolme (3) pistettä. Hankkeen tulee:

 • edistää työllisyyttä
 • edistää yrittäjyyttä
 • edistää uuden yritystoiminnan syntymistä
 • parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä
 • parantaa olemassa olevan yrityksen palveluntarjontaa
 • parantaa alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä
 • edistää nuorten yritteliäisyyttä
 • edistää maaseudun asukkaiden harrastustoiminnan säilymistä
 • edistää olemassa olevien tilojen tehokkaampaa käyttöä
 • edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä
 • edistää hyvien käytäntöjen leviämistä ja mallintamista
 • edistää oppimista ja osaamista
 • sisältää kokeilevia ideoita
 • edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja verkostoitumista

Varkauden keskustamainen kaupunkialue on rajattu sekä suorien yritystukien että yleishyödyllisten investointitukien ulkopuolelle. Varkauden kaupungin alueella toteutettavissa kehittämishankkeissa hakijan on osoitettava perustellusti hankkeen hyödynsaajajoukon tulevan muualta kuin kaupungin keskustaajamasta.

Kansainvälisten hankkeiden tulee täyttää vähintään kaksi (2) seuraavista kriteereistä. Kansainvälisen hankkeen tulee:

 • tuoda lisäarvoa hakijayhteisön toimintaan
 • tuoda mukanaan uusia ideoita alueelle
 • edistää tietotaidon ja osaamisen vaihtoa hankkeen keskeisten sidosryhmien välillä
 • edistää hyvien käytäntöjen leviämistä
 • edistää Mansikan toiminta-alueen tuotteiden ja/tai palveluiden tunnettuutta maailmalla
 • edistää monikulttuurisuutta 
 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile