Kirkonkylät palvelukeskuksina

Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanke on päättynyt.

 
 • Hankeaika: 1.10.2017 – 28.2.2020
 • Rahoittajat: ELY/maaseuturahasto, Pohjois-Savon liitto/Pohjois-Savon kehittämisrahasto
 • Hallinnoija: Mansikka ry
 • Toteutusalue: Pohjois-Savo + Joroinen
 

Hankesuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin:

 1. Asukkaiden yhteisen tahtotilan syntyminen elinympäristön ja uusyhteisöllisyyden kehittämiseen.
 2. Asenteiden muokkaaminen myönteisemmäksi asukasosallisuuteen ja muutoksiin.
 3. Kumppanuuksia kehittämällä syntyy uudenlaisia palvelutuotannon muotoja ja olemassa oleva palvelutarjonta vahvistuu ja kehittyy.
 4. Tyhjiä ja vajaakäyttöisiä tiloja saadaan hyötykäyttöön uudenlaisten toimintatapojen kautta. Maakunnassa 2 – 3 toimintamallia, joita voidaan hyödyntää ja benchmarkata.
 5. Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden vahvistuminen ovat merkittäviä elinvoiman osatekijöitä.
 6. Säilyttää ja kehittää maaseututaajamien/kirkonkylien elinvoimaisuutta. Vastata sote- ja maakuntauudistuksen haasteisiin maaseudulla.

 

Hankkeen tavoitteet pääosin toteutuivat, kaikki eivät aivan ajatellulla tavalla. Hanke kirjoitettiin huomioiden silloin valmistelussa oleva maakunta- ja sote-uudistus, jonka toteutus keskeytyi keväällä 2019. Tavoite neljä toteutui osittain. Hankkeen kuluessa kirkastui, että ”seinät edellä” kehittäminen ei johda tuloksiin. Tuloksia saatiin parhaiten, kun kehittäminen käynnistettiin palveluista, toiminnasta ja asioista. Niiden kautta saatiin erityisesti vajaakäyttöisiin tiloihin uutta toimintaa. Kahdessa pilotissa tyhjiä tiloja on myös myyty. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteisiin pystyttiin vastamaan vain vähäisessä määrin, haasteet ovat valtavat. Hankkeen aikana keskeiseksi tavoitteeksi kiteytyi kirkonkylien elinvoimaisuuden säilyttäminen ja kehittäminen.

 

Työskentelymetodi

Hankkeen alussa jokainen pilotti muodosti ydinryhmän (kumppanuuspöytä) ja valitsi kehitettävät teemat omista lähtökohdistaan. Osa teemoista oli valittu jo pilotiksi hakuvaiheessa. Ydinryhmissä oli mukana vaihtelevasti kunnan viranhaltijoita eri toimialoilta, luottamushenkilöitä, asukkaita, yhdistysten ja yritysten edustajia sekä seurakuntien ja muiden hankkeiden työntekijöitä. Ydinryhmätyön tueksi on toteutettu palvelupajoja, kyselyjä sekä hyödynnetty muita osallisuuden toimintamalleja. Koordinointivastuu toimenpiteistä on ollut kuntien työntekijöillä ja muut osallistujat ovat tuoneet työskentelyyn oman panoksensa. Työtä on tehty prosessimaisesti. Hankkeen työntekijät ovat toimineet ryhmien sihteereinä, fasilitoijina ja sparraajina ja kuljettaneet prosessia sekä tuoneet työhön ulkopuolista näkökulmaa, hyviä käytäntöjä muualta ja koonneet työskentelyssä tarvittavaa tietoa.

 

Hankkeen toteutuminen

Hankkeessa kehitettiin eri sektoreiden välistä kumppanuutta pilottien valitsemien teemojen pohjalta. Keskeisin työkalu on ollut kumppanuuspöytä toimintamalli. Hankkeessa on syntynyt osallisuuden uudenlaisia toimintamalleja ja kumppanuuspöytämenetelmää on jatkojalostettu. Keskeistä hankkeessa on ollut monikanavainen viestintä sekä laaja sidosryhmäyhteistyö. Hankkeen toimenpiteet toteutuivat lähes suunnitelmien mukaisesti. Hankesuunnitelmaan kirjoitetut toimenpiteet:

 1. Kehitetään eri sektoreiden välistä kumppanuutta toimija- ja keskustelukumppanuuksista palvelu-, tila- ja budjettikumppanuuksiin. Tarvittaessa hankkeistetaan jatkokehittämistä.
 2. Pilottikunnissa kehitetään asukasosallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien uudenlaisia toimintamalleja asukkaiden, järjestöjen ja muiden kuntayhteisön toimijoiden oman vastuunoton kasvattamiseksi muokkaamalla asenteita, välittämällä tietoa, kouluttamalla ja järjestämällä työpajoja lähtötilanteen ja tarpeen mukaan.
 3. Muihin kuntiin välitetään tietoa asukasosallisuudesta ja vaikuttamismahdollisuuksista, uudenlaisista toimintamalleista ja hyvistä käytännöistä sekä piloteista opitusta. Toteutetaan työpajatyyppisesti ja toimimalla fasilitaattorina tai yhteistyössä kansalaisopistojen kanssa kuten Kuopiossa on tehty ja tehdään. Vastuu toimenpiteistä, tilaisuuksista ja käytännön toteutuksesta on kunnilla tai kansalaisopistoilla. Pohjatyötä kunnissa tehtiin Maakunta näkyvissä hankkeessa. Tätä työtä tehdään yhteistyössä SAKKE -järjestöyhteistyön kehittämishankkeen ia muiden vastaavien kanssa.

 

Toimenpiteistä 1 ja 2 toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Keväällä 2019 maakunnan muille kunnille tarjottiin mahdollisuutta kutsua hankkeen työntekijät kertomaan hankkeen tuloksista, työmenetelmistä sekä mahdollisuutta pelata Kuntaliiton julkaisemaa osallisuuspeliä, joka hankittiin hankkeen käyttöön. Kutsun ottivat vastaan Pielavesi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Joroinen, Siilinjärvi sekä Kuopion kaupungin hyte-tiimit. Lisäksi osallisuuspeliä pelattiin maakunnan osallisuustyöryhmässä ja esiteltiin Pohjois-Savon kuntien hyte-yhteyshenkilöille järjestetyssä koulutustilaisuudessa. Yhteistyö kansalaisopistojen kanssa ei toteutunut. Tiedon välittäminen tapahtui muutoin uutiskirjeen välityksellä, joka meni kaikkiin kuntiin ja sidosryhmille laajasti.

 

 

 

Pilotit
 
Yhteystiedot:

​Seija Korhonen
projektipäällikkö
​puh. 050 567 8728
seija.korhonen@mansikkary.fi

 

Facebook: @kirkonkylatpalvelukeskuksina


 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile