Karttula

Tavoitteiksi Pitäjäraati oli jo hakuvaiheessa linjannut nuorten ja ikäihmisten hyvinvoinnin ja palvelujen kehittämisen. Vahvistusta teemojen valintaan saatiin myös kaikille avoimessa kehittämisillassa ja palvelupajassa.

Karttulassa hankkeen aikana loppuivat postipalvelut ja siirtyivät Kuopion Kolmisoppeen. Asia puhutti niin ydinryhmässä kuin kumppanuuspöydässäkin, sillä postipalvelut lähellä ovat tärkeitä erityisesti haja-asutusalueiden asukkaille ja autottomille. Ratkaisuvaihtoehtoja ideoitiin, mutta asian eteenpäin viemiseen ei ollut mahdollisuutta aikaresurssin puitteissa.

Nuorten hyvinvointi ja toiminnan kehittäminen

Kevään 2018 aikana keskityttiin nuorten toiminnan kehittämiseen. Ydinryhmässä toimenpiteiksi sovittiin järjestöjen ja sidosryhmien koolle kutsuminen sekä nuorten oman työpajan toteuttaminen koulussa, tavoitteena vapaaehtoistoimijoiden ja aktiivisten järjestöjen kartoittaminen sekä nuorten omien ajatusten huomioiminen. Yhteinen nuorten ideointipaja toteutettiin Kissakuusen koulun kanssa yhteistyössä. Päivän aikana järjestettiin yhteensä 6 työpajaa. Pajoihin osallistuivat 7 – 9 luokkalaiset.

 

Yhdistys- ja sidosryhmäillassa listattiin tahoja, jotka voisivat olla kumppaneina nuorten toiminnan toteuttamisessa; kartoitettiin resursseja, pohdittiin tarvittavaa osaamista ja mietittiin mahdollisia toteuttamispaikkoja. Karttulassa ei ollut myöskään yhdistysten ja sidosryhmien ajantasaisia yhteystietoja. Kaupungin nuorisotoimi päivitti yhteystiedot.

Ydinryhmän esityksestä Pitäjäraati haki rahoitusta kaupungin Pitäjäraadeille osoittamasta kehittämisbudjetista nuorisotyöntekijän palkkaukseen.  Hakemus hyväksyttiin ja Karttulassa aloitti syykuussa 2018 kaksi osa-aikaista nuorisotyöntekijää, jotka toimivat työparina. Myös nuorisotoimi osallistui palkkauskustannuksiin. Tällä hetkellä nuorisotyöntekijöiden palkkaus hoidetaan kaupungin budjetista.

 

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja palvelujen kehittäminen

Elokuussa 2018 Karttulassa vaihdettiin kehittämisteemaksi ikäihmisten hyvinvoinnin ja toiminnan kehittäminen. Työpajoissa kartoitettiin olemassa olevia ikäihmisille suunnattuja aktiviteetteja ja palveluja. Havaittiin, että yhdistysten ja seurakuntien toimintaa on paljon. Niistä ei ole missään koottua tietoa ja tiedon löytäminen on vaikea, erityisesti ikäihmisille. Julkisista ja yritysten palveluista osallistujat kaipasivat enemmän tietoa. Sovittiin kumppanuuspöydän koolle kutsumisesta.

 

Ensimmäisen kerran kumppanuuspöytä kokoontui marraskuussa 2018 ja hankkeen aikana yhteensä kuusi kertaa. Kokoontumisten välissä pienemmät työryhmät eri kokoonpanoin työstivät sovittuja asioita ja suunnittelivat tapahtumien ja toimenpiteiden toteutusta. Keskustelun kattoteemana on ollut ikäihmisten hyvinvoinnin, palvelujen ja toiminnan kehittäminen. Erityiseksi kohderyhmäksi nousivat työskentelyn alussa

yksin, syrjässä asuvat autottomat ikäihmiset ja kehittämisteemoiksi virikkeellisen päivätoiminnan ja vapaaehtoistyön kehittäminen ja virkistyspäivien toteuttaminen, kuljetus- ja monipalvelujen kehittäminen sekä toiminta- ja palvelukalenterin tekeminen.

 

Virikkeellinen päivätoiminta oli Karttulassa keskeytynyt, koska siihen ei ollut löytynyt henkilöresurssia. Palvelutarpeiden kartoittamiseksi ja kehittämisen tueksi toteutettiin kysely asukastuvan ja seurakuntien toimesta. Kumppanuuspöydän osallistujat ideoivat ikäihmisten virkistyspäivän, joka toteutettiin hankkeen aikana kaksi kertaa Pitäjäraadin ja pöydän jäsenten yhteistyönä. Virkistyspäivän ohjelmassa on ollut ruokailu, keskustelua, tietoiskuja ja pientä ohjelmaa sekä mahdollisuus hoitaa asioita (kauppa, apteekki yms.) päivän päätteeksi. Osallistujille järjestettiin invataksikuljetukset ja osa pääsi mukaan naapureiden ja tuttavien kyydissä. Ensimmäiseen päivään osallistui 60 ja toiseen 160 ikäihmistä. Palaute päivistä on ollut positiivista, päivissä parasta ikäihmisten mielestä on ollut muiden kohtaaminen ja mahdollisuus keskustella. Asukastuvan toimintaan, esim. tuolijumppaan, on tullut lisää osallistujia tapahtumien jälkeen. Virkistyspäivä toteutetaan jatkossa kaksi kertaa vuodessa.

 

Toiminta- ja palvelukalenterin kokoamiseen ja viestinnän kehittämiseen haettiin hankerahoitusta Kalakukko ry:ltä, mutta rahoitusta ei myönnetty. Kumppanuuspöytätyöskentelyssä asiaan ratkaisua ei löydetty. Palveluja ja toimintaa on kaikilla sektoreilla paljon, tieto on niistä hajallaan ja erityisesti iäkkäämmät jäävät verkossa olevan tiedon ja samalla palvelujen ulkopuolelle. Viestintäkanavia ja mahdollisuuksia on olemassa useita, mutta tiedon kokoamiseen ja ylläpitämiseen eri sektoreiden palveluista ei ole resursseja tai tahoa, jolle se kuuluisi. Hankkeella olisi näihin haasteisiin haettu ratkaisuja.

 

Keskusteluissa todettiin, että vapaaehtoistyöntekijöitä tarvitaan lisää. Asukastuvalle jaettavaksi tehtiin lomake, jolla asiasta kiinnostuneet voivat kertoa halukkuudestaan ryhtyä vapaaehtoiseksi. Kiinnostuksen lisäämiseksi järjestettiin syksyllä 2019 päivän mittainen vapaaehtoistoimijoiden koulutus. Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta vastasivat kumppanuuspöydän seurakunnat. Karttulan Eläkeliiton yhdistys avasi hankkeen aikana terveyspisteen asukastuvalle, mikä toi lisäarvoa kumppanuuspöydän työlle.

 

Helmikuussa 2020 kumppanuuspöydän toimijat kutsuttiin eduskunnan Kansalaisinfoon esittelemään kumppanuuspöytä työkalua ja karttulalaisten kokemuksia työskentelystä.

 

Alla lisätietoja pilotista.

 

2019

juttu uutiskirjeessä Karttulan kumppanuuspöytätoiminnasta


2018

Sisä-Savo paikallislehti: Kehittämisideoita kertyi iso pussillinen

Paikallislehti Sisä-Savo: Nuorisotoiminnalle sata tuhatta euroa

Juttu Paikallislehti Sisä-Savossa: Palveluita on ja lisää tarvitaan

Juttu Karttulan Pitäjäraadin lehdessä: Nuorten ja ikäihmisten toiminnan kehittämistä Karttulassa

 

 

 

 

 
 
Sivukartta | Tulosta | Sivun alkuun
Sunprofile